RODO

Ochrona danych osobowych i wizerunku

Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Wesołe Słoneczko” w Garwolinie, przy ul. Janusza Korczaka 27 informuje, że podczas zajęć oraz w czasie organizowanych na terenie żłobka imprez i uroczystości otwartych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880). Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć odbywa się zgodnie z zawartą z placówką Umową, a wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

Informacja administratora danych osobowych w Niepublicznym Żłobku "Wesołe słoneczko"

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że: administratorem danych osobowych, które przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych jest Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Wesołe Słoneczko” w Garwolinie, przy ul. Janusza Korczaka 27.

Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do informacji o sposobie i celu ich pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania oraz do informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu bądź skargi do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.